Sahabhagi Vikash Abhiyan
MarudiPadileSabhinkaMauja
Book Name: MarudiPadileSabhinkaMauja

Author: P. Sainath

Translated By: Abhoy Singh

MRP: Rs 300/-
Odishare Gram PanchayatmanakaPunagathanaNimanteEkaPrastabana
Book Name: Odishare Gram PanchayatmanakaPunagathanaNimanteEkaPrastabana

Author: Jagadish Pradhan

MRP: Rs 40/-
OdishareKrushi, Krushaka O KrushijibinkaBhabisyata
Book Name: OdishareKrushi, Krushaka O KrushijibinkaBhabisyata

Author: Jagadish Pradhan

OdishareMarudi
Book Name: OdishareMarudi

Author: Jagadish Pradhan

Translated By: Rs 15/-

  1. Pages:
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9